search

Vereniging

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is een slagvaardige organisatie die de collectieve belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal als internationaal. De leden van de COV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 90% van de totale Nederlandse omzet van vlees. In waarde uitgedrukt bedraagt deze omzet jaarlijks ruim 8 miljard Euro.

Als lid van de COV bent u aangesloten bij de grootste belangenbehartiger in de vleessector. Behalve ondernemingen zijn ook enkele werkgeversorganisaties geassocieerd lid van de COV. Inclusief de eigen leden van de COV zijn in totaal ruim 150 bedrijven direct of indirect aangesloten bij de COV. In een enkel geval verzorgt de COV ook het secretariaat van deze geassocieerde verenigingen.

Bundeling van krachten
Door de bundeling van krachten en expertise kunnen bedrijven via de COV ook een stevige vuist maken in het overleg met andere partijen in de keten, met de overheid, de NVWA en met diverse andere stakeholders en maatschappelijke organisaties. Wij zijn aangesloten bij VNO-NCW en lid van de Europese koepelorganisatie voor de vleessector UECBV. Deze laatste vervult een belangrijke taak in de belangenbehartiging op Europees niveau en de informatie-uitwisseling van en naar Brussel.

Uitgebreide informatievoorziening
Het lidmaatschap van de COV biedt uw bedrijf een breed scala aan voordelen en diensten waar u gebruik van kunt maken. Ook biedt het de leden een platform voor interessante bijeenkomsten en contacten met collega’s binnen de branche. Op ons ledennet vindt u een schat aan informatie en kennis over de vele beleidsterreinen waarin we actief zijn.

Breed aandachtsgebied
Als producent van vlees en vleesproducten wordt u dagelijks met heel veel problemen geconfronteerd. Soms heeft u hiervoor eigen mensen in dienst, maar vaak ontbreekt het de bedrijven aan tijd en menskracht om dit allemaal zelf op te lossen. De COV beschikt over de nodige expertise en menskracht om u daarin te ondersteunen. Dankzij de contacten met de beleidsdirecties van de diverse ministeries en andere overheidsdiensten, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden dreigende problemen al in een vroeg stadium gesignaleerd en voorkomen.

Ondersteuning leden
De leden van de COV kunnen een beroep doen op ondersteuning en expertise van het secretariaat. Hieronder valt ook de algehele ondersteuning van de (juridische) helpdesk van het Sociaal Secretariaat. Bedrijven kunnen hier onder andere terecht voor problemen van de CAO. Leden van de COV kunnen gebruik maken van mantelovereenkomsten die wij voor onze leden hebben gesloten.