search

Nieuws

LEI: de NL varkensvleesketen wereldtop in verwerking reststromen

LEI: de NL varkensvleesketen wereldtop in verwerking reststromen
23 februari 2016 | COV-nieuws

Nederlandse agrofood-ketens produceren steeds duurzamer. Volgens onderzoek van het LEI worden restromen, waar bijvoorbeeld in de varkensvleesketen sprake van is, grotendeels duurzaam hergebruikt, maar er liggen volgens de onderzoekers nog kansen voor verdere verbetering om op dit gebied tot de absolute wereldtop te kunnen blijven behoren.

Het LEI heeft onderzoek gedaan naar aanvullende kansen voor verdere verduurzaming binnen vier ketens, waaronder die van varkensvlees om (nog) beter om te gaan met grondstoffen. Zo heeft LEI voor de aardappel-, zuivel-, suiker en de Nederlandse varkensvleesketen gezocht naar kansen om duurzamer om te gaan met de grondstoffen water, energie, land, fosfaat en met de reststromen (van het karkas).  

Het onderzoek constateert dat binnen deze grote agrofood ketens steeds duurzamer wordt geproduceerd. Met name de restromen worden grotendeels duurzaam hergebruikt. Voor het gebruik van grondstoffen liggen met name kansen bij de grondstoffen fosfaat en energie. Verbetering kan vooral gevonden worden in het verlagen van het energieverbruik en het vergroten van de energieproductie via vergisting en duurzame energieproductie door zon, wind of biomassa. Verder biedt het sluiten van de mineralenkringloop mogelijkheid tot het beter benutten van nutriënten. Duidelijk komt naar voren dat elke schakel in de keten z’n bijdrage levert aan een duurzamer eindproduct.

De Nederlandse agrifoodsector heeft decennialange expertise opgebouwd in het produceren van voedsel met schaarse grondstoffen, dure arbeid en met een zeer kritische samenleving ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en leefbaarheid. Dit heeft ertoe geleid, dat de Nederlandse agrofood sector innovatief is en produceert met een  lage belasting voor mens, dier en omgeving. Om aan de wereldtop te kunnen blijven opereren is het van belang dat de sector alert blijft op verduurzamingskansen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Topsector Agri & Food en het ministerie van Economische Zaken. De topsector faciliteert en stimuleert deze continue verbetering. Zo is verduurzaming een integraal onderdeel van de innovatieagenda, is er financiële ondersteuning bij onderzoeksprojecten en werkt de topsector samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel, de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) om de verduurzaming te versnellen.

Download hier het rapport over de varkensketen of het volledige rapport; interessant is wellicht ook de speciale infographic.