search

Nieuws

LEI-cijfers daling vleesconsumptie geven vertekend beeld

05 oktober 2015 | COV-nieuws | Cijfers, die het Landbouw Economisch Instituut (LEI) voor welzijnsvereniging Wakker Dier heeft gepubliceerd over een licht dalende vleesconsumptie in Nederland, geven een vertekend beeld.

Cijfers, die het Landbouw Economisch Instituut (LEI) voor welzijnsvereniging Wakker Dier heeft gepubliceerd over een licht dalende vleesconsumptie in Nederland, geven een vertekend beeld.

Voorop staat dat het LEI niet beschikt over de werkelijke aankoop- en consumptiecijfers, maar de vleesconsumptie berekend heeft met ‘technische informatie’. Met cijfers over slacht, in- en uitvoer, maar zonder goede voorraadgegevens, komt het LEI ‘anders’ uit dan de voormalige Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), die deze cijfers tot 2013 jaarlijks publiceerden en waarmee het LEI nu de eigen cijfers vergelijkt. Het lager uitkomen is volgens het LEI mede het resultaat van een andere manier van rekenen.

Het LEI komt op een totaal ‘verbruik’ van vlees en vleeswaren in Nederland in 2014 van ruim 76 kilo per hoofd van de bevolking. In Nederland zou dat in tien jaar een daling betekenen in de consumptie van 5%; dat is zo’n 0,5% per jaar. Varkensvlees is volgens het LEI gekomen op 37,4 kilo per persoon en rundvlees op 14,2 kilo.
Kanttekening hierbij is dat het LEI aangeeft, dat de (vele) producten, waarin vlees zit verwerkt, niet zijn meegenomen. Het segment gemaksproducten (kant-en-klaar etc.) is juist een sterke groeier in het brede aanbod aan voedingsmiddelen en zou dus beter in beeld moeten worden gebracht om de vleesconsumptie in Nederland ook beter te kunnen schetsen.

COV
Voor de COV is het bekend, dat er sinds medio 2008 sprake is van een lichte daling.
Die tendens gaat gepaard aan demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing van de bevolking, veranderende eetpatronen en is illustratief voor het welvaartsniveau in heel Noordwest Europa.
De constatering van het LEI dat kip (doorgaans lager geprijsd) is gestabiliseerd rond de 22 kilo, is een indicatie dat de portemonnee voor veel huishoudens een rol speelt.
Waar het LEI in de toelichting wel refereert aan het al dan niet ‘bewust minderen’ van vlees, hebben de onderzoekers de andere, meer sociaal economische factoren ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

Binnenkort vindt u op een geheel vernieuwde COV-website (www.cov.nl) meer feiten en cijfers over de productie en consumptie van vlees.

Contactpersoon: Dé van de Riet (079-3634922)