search

Nieuws

Invoering één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlandse varkenssector

Invoering één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlandse varkenssector
23 januari 2018 | COV-nieuws | De POV en COV komen in het kader van de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij met één kwaliteitsmaatstaf voor de Nederlandse varkenssector, genaamd Normenkader Holland Varken.

Hiermee kan de sector afnemers op een transparante en eenduidige manier garanties geven over de wijze van produceren en de zorg voor de varkens.

Deelname van varkenshouders aan het Normenkader Holland Varken - in overeenstemming met de voorwaarden - zal financieel worden ondersteund vanuit de EU-steungelden die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de POV beschikbaar zijn gesteld.

Export is van levensbelang voor de varkenssector. Afnemers van onze producten vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van voedselveiligheid. Ook vinden zij het van belang dat dierenwelzijn en milieumaatregelen geborgd worden en dat producten traceerbaar zijn in de keten. Het is daarom van cruciaal belang om als Nederlandse varkensketen één kwaliteitsmaatstaf te hanteren. De bestaande kwaliteitssystemen en concepten met voorwaarden bovenop deze maatstaf blijven daarnaast bestaan.

Holland Varken
De POV en COV willen invulling geven aan deze maatstaf. Dit betekent concreet dat ze het Normenkader Holland Varken hebben ontwikkeld. Dit Normenkader bevat voorschriften die gelden bovenop de huidige voorschriften in de bestaande kwaliteitssystemen (voor varkenshouders en slachterijen) in de Nederlandse varkenssector. Het Normenkader wordt in februari gepubliceerd.

Inbreng vanuit gehele varkensketen
Het Normenkader Holland Varken is dynamisch en kan worden aangepast aan bijvoorbeeld veranderende wensen van afnemer, consument en maatschappij. De POV en COV stellen in samenspraak met de Adviesraad de inhoud van het Normenkader vast. De inbreng vanuit de gehele keten is onontbeerlijk. Daarom zijn Vee&Logistiek Nederland, Nevedi en CBL via deze Adviesraad betrokken bij de continue borging en ontwikkeling van het Normenkader.

Financiële bijdrage
De POV heeft de taak om met de ontvangen Europese steungelden de Nederlandse varkenshouders te ondersteunen. Iedere varkenshouder die deelneemt aan een kwaliteitssysteem of -module dat/die erkend is voor het Normenkader Holland Varken, komt in aanmerking voor een financiële bijdrage. Deze financiële ondersteuning kan aangevraagd worden voor elk UBN dat deelneemt aan een erkend(e) kwaliteitssysteem en/of module.

Voor 31 maart 2018
De EU-steungelden moeten voor 31 maart 2018 zijn uitgekeerd. Om voor de financiële bijdrage in aanmerking te komen, is het noodzakelijk voor varkenshouders om zich na publicatie van het Normenkader zo snel mogelijk aan te melden bij de Certificerende Instelling (CI) van een erkend(e) basiskwaliteitssysteem en/of module. Dit om te zorgen dat de EU-steungelden voor 31 maart zijn uitgekeerd. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage volgen binnenkort.