search

Nieuws

Daling antibioticumgebruik in diersectoren zet door

Daling antibioticumgebruik in diersectoren zet door
30 mei 2017 | COV-nieuws | De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016’.

Ten opzichte van 2015 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2015 een daling te zien in antibioticumgebruik in de vleeskuikensector (30,1%), de kalkoensector (26,5%), de kalversector (5,3%), de melkveesector (3,2%) en de varkenssector (1,9%). De verdere daling in de melkveesector is opmerkelijk te noemen omdat het gebruik in deze sector al laag is. Het gebruik van antibiotica bij konijnen gehouden voor voedselproductie is in 2016 voor het eerst door de SDa in kaart gebracht. Het totale gebruik van antibiotica is in 2016 verder gedaald met 64,4% ten opzichte van 2009.

In 2016 heeft de European Medicines Agency (EMA) benchmarkwaarden voor colistine vastgesteld. Colistine is een antibioticum dat wordt voorgeschreven aan mens en dier en waar in 2016 een nieuwe vorm van resistentie tegen gevonden werd. Het gebruik van colistine is in 2016 verder gedaald met 31% en het gebruik in de Nederlandse dierhouderij is lager dan de laagste benchmarkwaarde (1 mg/PCU kg) die de door de EMA is vastgesteld.

Bedrijven met een structureel hoog gebruik van antibiotica hebben een verhoogd risico op resistentievorming en vervolgens op verspreiding van resistente bacteriën. Daarom is het van belang dat deze bedrijven extra inzet blijven verrichten om het antibioticumgebruik verder te verlagen. De resultaten van de onderzoeken naar de kritische succesfactoren in de kalver-, pluimvee- en varkenssector en onder dierenartsen zullen voor bedrijven en dierenartsen instrumenten bieden hun gebruik en/of voorschrijfpatroon terug te dringen. De resultaten van deze onderzoeken zullen medio 2017 worden bekend gemaakt.

Mede op basis van de uitkomsten van deze kritische succesfactorenonderzoeken zal het SDa-expertpanel eind 2017 met nieuwe benchmarkwaarden komen. Prof. Dick Heederik, voorzitter van het SDa-expertpanel: “De huidige benchmarkwaarden gelden vanaf 2012. Zij geven onvoldoende weer welke bedrijven nog een relatief hoog gebruik hebben en extra inspanningen moeten verrichten om hun gebruik naar het streefgebied te brengen en welke dierenartsen nog een zodanig voorschrijfpatroon laten zien dat verbetering nodig is”.

De SDa is opgericht om te komen tot een transparant en verantwoord antibioticumgebruik. Het verantwoorde gebruik van antibiotica moet leiden tot minder antibioticaresistentie in de dierhouderij. Later dit jaar zullen de cijfers over resistentie gepresenteerd worden. Hieruit zal moeten blijken of de doorgaande reductie in gebruik tot een verdere afname van de resistentie heeft geleid.

De SDa-brief met link naar het volledige rapport vindt u hier.