search

Nieuws

Geen verplichte openbaarmaking controlegegevens

Geen verplichte openbaarmaking controlegegevens
22 april 2016 | COV-nieuws | Het wetsvoorstel om controlegegevens van de NVWA openbaar te maken zal niet voldoen aan de gestelde verwachtingen. De COV roept ‘politiek Den Haag’ dringend op om het wetsvoorstel niet aan te nemen.

Het wetsvoorstel om controlegegevens van de NVWA openbaar te maken zal niet voldoen aan de gestelde verwachtingen. De COV roept ‘politiek Den Haag’ dringend op om het wetsvoorstel niet aan te nemen en met het bedrijfsleven in overleg te treden en belangen van het Nederlandse vleesbedrijfsleven niet uit het oog te verliezen.

De COV benadrukt, dat het huidige wetsvoorstel zal leiden tot onvolledige informatievoorziening. Het zal niet in de juiste context (hoor en wederhoor) worden aangeboden, het zal voor ‘derden’ mogelijk lastig te doorgronden zijn en het biedt ondernemers ook geen heldere keuzemogelijkheden (handelingsperspectief). Ondertussen zal de uitkomst van het wetsvoorstel zijn, dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven én de NVWA verder zullen toenemen, terwijl tegelijkertijd het gelijke Europese speelveld voor het Nederlandse vleesbedrijfsleven flink wordt aangetast.

De COV wijst erop, dat er inmiddels Nederlandse vleesbedrijven zijn, die controle informatie van NVWA vrijwillig openbaar maken door het op de eigen bedrijfssite te plaatsen.

Bij dit soort informatievoorziening kan het overigens maar al te makkelijk zo zijn, dat consumenten, afnemers en anderen de context en betekenis niet goed begrijpen. Er kunnen immers onvolkomenheden worden gerapporteerd, terwijl de NVWA dagelijks toezicht houdt en er dus ‘met de neus bovenop staat’. Dit vergt een mate van zorgvuldigheid in de communicatie waar het wetsvoorstel onvoldoende antwoord op biedt.

Internationaal
Een ander punt van kritiek is dat de verplichte openbaarmaking niet geldt voor producten van buitenlandse aanbieders op de Nederlandse markt. Het vrijgeven van alleen de Nederlandse productinformatie biedt consumenten dus maar beperkt, selectief inzicht en ook schijnzekerheid.

De eigen Nederlandse vleessector wordt in internationaal perspectief bovendien voor het blok gezet, omdat het niet duidelijk is hoe buitenlandse afnemers reageren op bijvoorbeeld de kleurcodes. De toegevoegde waarde van een groene codering weegt voor een bedrijf op de internationale markt naar onze overtuiging niet op tegenover de schade van een (tijdelijke) rode codering.

Al met al zal het huidige wetsvoorstel om controlegegevens van de NVWA verplicht openbaar te maken niet voldoen aan de gestelde verwachtingen. De COV roept ‘politiek Den Haag’ dringend op om het wetsvoorstel niet aan te nemen en met het bedrijfsleven nader in overleg te treden. De vleesbranche sluit daarmee nauw aan op het standpunt van het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven, verenigd binnen VNO NCW. De koepelorganisatie ziet evenmin toegevoegde waarde in de voorgestelde openbaarmaking en wijst erop, dat de gewenste transparantie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in samenspraak met de overheid al wordt gewaarborgd via het platform www.ketenborging.nl