search

Thema's

Duurzaam

De consumptie van vlees neemt mondiaal toe – schattingen lopen op tot 65% toename in de komende 40 jaar. De vraag is hoe we met de beschikbare natuurlijke bronnen de groeiende wereldbevolking verantwoord kunnen voeden.
Verduurzaming van de voedselproductie wordt breed omarmd door alle stakeholders (consumenten, ketenpartners, NGO’s) en de nationale en internationale overheid. Structureel verduurzamen van de productie vergt een gedeelde visie en vraagt om afspraken in de gehele keten, gebaseerd op de urgentie van het vraagstuk. Wat nu al geldt, geldt in de toekomst nog sterker: duurzame bedrijfsvoering is de maatschappelijke voorwaarde voor het houden van vee en voor de productie en consumptie van vlees.

Koploperspositie

Nederland is koploper in het verder verduurzamen van de productie van vlees.
DIt is voor de COV de basis om Nederlandse verworvenheden om te zetten in internationale afspraken en/of te vertalen in een Nederlandse exportpropositie.

Energie & Milieu
De COV streeft naar energiezuinige bedrijfsvoering van de aangesloten leden. Dat gebeurt door de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, het zogenaamde reduceren van de Carbon Footprint door duurzame energie en grondstoffen toe te passen en te zorgen voor maximale verwaarding en zo min mogelijk ‘waste’. De COV en de aangesloten ondernemingen committeren zich via convenanten met de overheid, zoals de Meerjaren Afspraak 3. Afgelopen jaren heeft de COV ook meegwerkt aan de Routekaart Vlees om de energieprestatie van de bedrijven te helpen verbeteren.

Duurzame Veehouderij
De COV heeft met ketenpartners, overheid en maatschappelijke organisaties het streven naar een versnelde verduurzaming van de productie vastgelegd in het convenant ‘Uitvoerings agenda Duurzame Veehouderij’ – de UDV. De UDV maakt gezamenlijk werk van een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023, en daarmee voor de vleespordcutie in Nederland, die met behoud van concurrentiekracht produceert met respect voor mens, dier en milieu.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten  Geen documenten beschikbaar

  Nieuws  17 november 2016 | COV-nieuws
  High-tech oormerken
  Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) gaat werken met geavanceerde oormerken. Deze zogeheten...
  « 1 2 3 » 2 / 3

  Standpunten  Geen documenten beschikbaar